• අංක 96 ෂෙන්බන් පාර, වුආන්ග් විලියජ්, ලිජියා නගරය, වුජින් දිස්ත්‍රික්කය, චැංෂෝ නගරය, ජියැන්ග්සු පළාත, චීනය 213176
  • (86) 13961406388
  • aoyuan@czayfj.com

ලේස් රෙදි

-qttaImRR3O4kwuhusr0sQ

A1651 නයිලෝන්, කපු

nAXFD1jdQTeCU8H72Nn9mg

A1637 නයිලෝන්

mIVrehrtSPmF4VU4MmB0zg

L1674 නයිලෝන්, ලාස්ට්‍රස් රේයාන්, ඩල් රේයාන්

-NZOlCfVSg-spZoMUNHVWg

A1648 නයිලෝන්, රේයාන් ප්ලයිඩ් නූල්, වර්ණවත් රන්වන් ප්ලයිඩ් නූල්

wr7XqZ4uQFelbPlh89mHiw

L16120 කපු

A1664 නයිලෝන්, රේයාන් ප්ලයිඩ් නූල්, කපු

L1699 නයිලෝන්, කපු

A1630 නයිලෝන්, ස්පැන්ඩෙක්ස් සහ රේයාන්

Y1657 පොලියෙස්ටර්

1672 නයිලෝන්

A16116 නයිලෝන්, කපු

A1595 නයිලෝන්, පොලියෙස්ටර් සහ කපු

A1650 නයිලෝන්, පොලියෙස්ටර්පයිඩ් නූල්, කපු

A1650 නයිලෝන්, පොලියෙස්ටර්පයිඩ් නූල්, කපු

A1603 නයිලෝන්, කපු, රේයොන් ප්ලයි නූල්

A1678 නයිලෝන්, පොලියෙස්ටර්

A1625 නයිලෝන්, කපු

A1642 නයිලෝන්, කපු, රේයාන් නූල් කපයි

A1643 නයිලෝන්, කපු

A1652 නයිලෝන්, කපු

A1650 නයිලෝන්, කපු, ප්ලයිඩ් නූල්

A1633 නයිලෝන්, ස්පැන්ඩෙක්ස්

A1631 නයිලෝන්, කපු, රේයාන් නූල් කපයි

A1656 නයිලෝන්, ස්පැන්ඩෙක්ස්

A1650 නයිලෝන්, පොලියෙස්ටර්පයිඩ් නූල්, කපු

A1650 නයිලෝන්, පොලියෙස්ටර්පයිඩ් නූල්, කපු

A1603 නයිලෝන්, කපු, රේයොන් ප්ලයි නූල්

A1678 නයිලෝන්, පොලියෙස්ටර්

A1625 නයිලෝන්, කපු

A1642 නයිලෝන්, කපු, රේයාන් නූල් කපයි

A1643 නයිලෝන්, කපු

A1652 නයිලෝන්, කපු

A1650 නයිලෝන්, කපු, ප්ලයිඩ් නූල්

A1633 නයිලෝන්, ස්පැන්ඩෙක්ස්

A1631 නයිලෝන්, කපු, රේයාන් නූල් කපයි

A1656 නයිලෝන්, ස්පැන්ඩෙක්ස්

A1656 නයිලෝන්, ස්පැන්ඩෙක්ස්

Y1624 පොලියෙස්ටර්

S1708 නයිලෝන්, කපු, ස්පැන්ඩෙක්ස්

S1611- කුඩා, බ්‍රොකේඩ් කපු

A1795 නයිලෝන්, කපු, රේයාන් නූල් කපයි

L1745 පොලියෙස්ටර් සහ ස්පැන්ඩෙක්ස්

L1773 පොලියෙස්ටර්, චෙනිල්

එල් 1729 නයිලෝන්, කපු, රේයාන් නූල් කපයි

එල් 1735 නයිලෝන්

ඒ 1723 නයිලෝන්, රේයාන් නූල් කපයි

L1620 පොලියෙස්ටර්

L1748-1 නයිලෝන්, පොලියෙස්ටර්, කපු

එල් 1736 නයිලෝන්, කපු

A1764 නයිලෝන්, ස්පැන්ඩෙක්ස්

A1777 නයිලෝන්, කපු, විස්කෝස් ප්ලයි නූල්

A1788 නයිලෝන්, නයිලෝන් බෝර්ඩොනෙට්

L1708 නයිලෝන්

Y18009 පොලියෙස්ටර්

L18018 පොලියෙස්ටර්, චෙනිල්

A18017 නයිලෝන්, කපු, නයිලෝන් ප්ලයි නූල්

L1704 නයිලෝන්, කපු

A1754 නයිලෝන්

S1759 නයිලෝන්, ස්පැන්ඩෙක්ස්

A1758 නයිලෝන්, විස්කෝස් ප්ලයිඩ් නූල්, වීදුරු කෙඳි, කපු, උණුසුම් උණුකරන නූල්

A18002 නයිලෝන්, විස්කෝස්

A18030 නයිලෝන්, කපු, පොලියෙස්ටර් සහ කපු

A18019 නයිලෝන්, කපු, විස්කෝස්

A18019 නයිලෝන්, කපු, විස්කෝස්

A18004 නයිලෝන්, විස්කෝස්

A18021 නයිලෝන්

A18001 නයිලෝන්, කපු, රේයාන් නූල් කපයි

A18031 නයිලෝන්, කපු, පොලියෙස්ටර් සහ කපු සහ රේයාන්

A18006 නයිලෝන්, කපු

A18005 නයිලෝන්, කපු

L18023 පොලියෙස්ටර්, චෙනිල්

Y18025 පොලියෙස්ටර්

Y18025 පොලියෙස්ටේ